Klachtenbeleid bij Stimulans

Klachten
Onder klachten wordt verstaan: ‘het uiten van ongenoegen t.a.v. de dienstverlening en/of handelswijze van Stimulans.

Wat gebeurt er met een klacht bij Stimulans:
Deze officiële klachtenregeling is gebaseerd op de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Stimulans hecht grote waarde aan een zorgvuldige wijze van behandeling van klachten en gevoelens van onvrede, met als doel herhalingen te voorkomen en de kwaliteit van de zorg en behandeling te kunnen verbeteren.

Doel van de klachtenregeling
Met de klachtenregeling heeft Stimulans tot doel:

  • Door middel van een procedure voor opvang, steun, bemiddeling en behandeling
    serieus met een klachten om te gaan;
  • Zo mogelijk en als de klager dat wenst een herstel van de vertrouwensrelatie tussen de klager en de organisatie te bevorderen;
  • Klachten systematisch te registreren, waardoor een bijdrage geleverd kan worden aan het kwaliteitsbeleid.

Klachtenbehandeling
Als u een klacht heeft, nemen wij deze serieus in behandeling. Onze klachtenregeling kent een aantal fases in de behandeling van een klacht.

Opvang, advies en informatie (fase 1)
In deze fase bieden wij de u de mogelijkheid vragen of gevoelens van onvrede over de zorgverlening te bespreken, zonder of voordat een officiële klacht wordt ingediend. Als u vragen of gevoelens van onvrede heeft over de zorgverlening, is de zorgondernemer het eerste aanspreekpunt. Maak uw onvrede bekend en de zorgondernemer nodigt u vervolgens uit voor een gesprek hierover.

Behandeling (fase 2)
Als het gesprek met de zorgondernemer voor u onvoldoende oplossing biedt, dan kunt u  terecht bij de een erkende geschillencommissie.
Stimulans maakt hierbij vanaf 2017 gebruik van de diensten van erkende geschillencommissie:
Klachtenportaal Zorg.
Wilt u een klacht indienen dan kunt u naar de website gaan: www.klachtenportaalzorg.nl.
Stimulans is bij Klachtenportaal Zorg bekend onder lidmaatschap ID: 4110